Scheiden met BabyOnline coaching en advies.
Privacyverklaring Laarakker MediationDit is de privacyverklaring van Laarakker Mediation, gevestigd aan de Daalseweg 193 te Nijmegen. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van onze cliënten, potentiële cliënten en andere personen die onze website bezoeken of contact met ons hebben.In deze privacyverklaring kunt u informatie vinden over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Als u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen heeft over de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens, als u gebruik wilt maken van uw in deze privacyverklaring genoemde rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of ander wet- en regelgeving over persoonsgegevens, of als u een klacht wilt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via telefoon: 06-25014346 of email; info@scheidenmetbaby.nl. Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht of als u uw klacht liever niet bij ons indient, kunt u deze ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via de website autoriteitpersoonsgegevens.nl.De adviseur/mediator is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en zal daarbij de grootst mogelijk zorgvuldigheid betrachten en uiteraard de regels die voortvloeien uit de AVG naleven.Welke persoonsgegevens verwerken wij?DossierIndien u een opdracht aan de adviseur/mediator verstrekt, verwerkt deze de persoonsgegevens die u en de andere partij(en) in uw zaak aan de adviseur/mediator verstrekken. Dit zijn in ieder geval uw contactgegevens zoals uw naam, adres, emailadres en telefoonnummer. Verder gaat het om persoonsgegevens die relevant zijn voor het dossier. Afhankelijk van het onderwerp kan het daarbij ook gaan om gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens.FactureringIndien uw een opdracht aan ons verstrekt, verwerken wij ook gegevens die nodig zijn voor het sturen van facturen en het verwerken van betalingen voor de diensten die de adviseur/mediator verricht. Naast uw contactgegevens gaat het om uw bankrekeningnummer en eventuele andere betalingsgegevens.ContactIndien u contact met ons opneemt via het contactformulier op de website, per email of via de telefoon verwerken wij de gegevens die u verstrekt. Het gaat dan om de contactgegevens die u aan ons heeft verstrekt en de reden waarom u contact met ons zoekt (bijvoorbeeld omdat u een vraag heeft).Analyse WebsitebezoekersTenslotte verwerken wij analytische gegevens over (de computer van) bezoekers van onze website, via cookies die worden geplaatst als u de website bezoekt. Via deze cookies wordt (een deel van) het IP-adres van de bezoeker opgeslagen.DossierDe adviseur/mediator gebruikt de persoonsgegevens die u heeft verstrekt in het kader van advies of mediation. Omdat het kan zijn dat er gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens verwerkt worden tijdens het advies of mediation traject (en dit van tevoren niet altijd duidelijk is), vragen wij u om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken. U geeft deze toestemming door de ‘overeenkomst van opdracht’ te ondertekenen, dan wel via de mail uw akkoord te geven. Als u deze toestemming niet geeft kunt u helaas geen gebruik maken van de diensten van de adviseur/mediator, omdat zij de diensten niet kan uitvoeren zonder persoonsgegevens te verwerken die relevant zijn voor het dossier.U heeft het recht om uw toestemming weer in te trekken. De adviseur/mediator mag dan geen gegevens meer van u verwerken. De adviseur/mediator kan vanaf het moment van intrekking van de toestemming geen diensten meer voor u verrichten en zal het dossier onmiddellijk moeten sluiten.FactureringDe betalingsgegevens die u heeft verstrekt, gebruiken wij om werkzaamheden te factureren. Deze verwerking is noodzakelijk om de overeenkomst die u met ons sluit uit te voeren.ContactDe contactgegevens die u aan ons verstrekt gebruiken wij om contact met u op te nemen indien nodig, bijvoorbeeld om een vraag te beantwoorden. Wij verwerken deze persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang, namelijk het belang van het kunnen uitoefenen van onze werkzaamheden en het verkrijgen van nieuwe opdrachten.Analyse website bezoekersDe gegevens die wij verzamelen over het aantal bezoekers van de website worden enkel gebruikt om statistieken bij te houden over het bezoek aan de website (bijvoorbeeld om te kunnen zien welke pagina’s het meest worden bekeken). De gegevens worden geanonimiseerd bewaard.Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?DossierBij bewaren het dossier en de persoonsgegevens die daarin zijn opgenomen in beginsel gedurende 5 jaar nadat het dossier is gesloten.AdministratieWij bewaren onze administratie, waaronder facturen en andere bescheiden waarop de persoonsgegevens van partijen vermeld zijn, gedurende een periode van 7 jaar na afloop van de het boekjaar om te kunnen voldoen aan de fiscale bewaarplicht.Overige contactgegevensWij bewaren overige contactgegevens gedurende 1 jaar na het laatste contact, tenzij u eerder een verzoek bij ons indient om deze te verwijderen.Analyse websitebezoekersDe gegevens over websitebezoekers worden 2 jaar na het bezoek aan de website bewaard, dit zijn de standaardinstellingen van Google Analytics.Met wie delen wij uw gegevens?Uw gegevens worden opgeslagen in een digitaal dossier en kunnen voorkomen in emails die de adviseur/mediator verstuurt of ontvangt, en worden daarmee opgeslagen (en dus verwerkt) door onze ICT provider. Verder worden de betalingsgegevens die u ten behoeve van de facturering aan de adviseur/mediator heeft verstrekt, doorgegeven aan de partij die onze financiële administratie verricht. Met deze partijen heeft de adviseur/mediator een verwerkersovereenkomst gesloten waarin minimaal eenzelfde niveau van veiligheid en vertrouwelijkheid is geregeld als u van ons mag verwachten.Wij verstrekken uw gegevens verder niet aan derden, tenzij wij op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht worden bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek.Hoe worden uw gegevens beveiligd?Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. Bovendien verplichten wij onze ICT provider eveneens dergelijke passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen.Wat zijn uw rechten?U heeft de volgende rechten:Het recht op inzage van uw persoonsgegevens en het ontvangen van een kopie daarvan.Het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens indien deze niet juist of onvolledig zijn.Het recht om bezwaart te maken tegen de verwerking en/of – in bepaalde gevallen – het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.In bepaalde gevallen: het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen (“recht op vergetelheid”).Het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en die gegevens aan een ander over te dragen.Voor meer informatie over deze rechten en wanneer u die kunt uitoefenen: zie artikelen 15 tot en met 20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via het aan het begin van de privacyverklaring genoemde emailadres of telefoonnummer.WijzigingenEr kan soms iets veranderen in de persoonsgegevens die wij verwerken of de toepasselijke regelgeving. In dat geval kunnen wij deze privacyverklaring aanpassen. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij een melding op de website plaatsen en u per email van de wijziging op de hoogte brengen.

Privacyverklaring Laarakker Mediation

Dit is de privacyverklaring van Laarakker Mediation, gevestigd aan de Daalseweg 193 te Nijmegen. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van onze cliënten, potentiële cliënten en andere personen die onze website bezoeken of contact met ons hebben.

In deze privacyverklaring kunt u informatie vinden over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Als u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen heeft over de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens, als u gebruik wilt maken van uw in deze privacyverklaring genoemde rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of ander wet- en regelgeving over persoonsgegevens, of als u een klacht wilt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via telefoon: 06-25014346 of email; info@scheidenmetbaby.nl. Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht of als u uw klacht liever niet bij ons indient, kunt u deze ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via de website autoriteitpersoonsgegevens.nl.

info@scheidenmetbaby.nl

De adviseur/mediator is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en zal daarbij de grootst mogelijk zorgvuldigheid betrachten en uiteraard de regels die voortvloeien uit de AVG naleven.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Dossier

Indien u een opdracht aan de adviseur/mediator verstrekt, verwerkt deze de persoonsgegevens die u en de andere partij(en) in uw zaak aan de adviseur/mediator verstrekken. Dit zijn in ieder geval uw contactgegevens zoals uw naam, adres, emailadres en telefoonnummer. Verder gaat het om persoonsgegevens die relevant zijn voor het dossier. Afhankelijk van het onderwerp kan het daarbij ook gaan om gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens.

Facturering

Indien uw een opdracht aan ons verstrekt, verwerken wij ook gegevens die nodig zijn voor het sturen van facturen en het verwerken van betalingen voor de diensten die de adviseur/mediator verricht. Naast uw contactgegevens gaat het om uw bankrekeningnummer en eventuele andere betalingsgegevens.

Contact

Indien u contact met ons opneemt via het contactformulier op de website, per email of via de telefoon verwerken wij de gegevens die u verstrekt. Het gaat dan om de contactgegevens die u aan ons heeft verstrekt en de reden waarom u contact met ons zoekt (bijvoorbeeld omdat u een vraag heeft).

Analyse Websitebezoekers

Tenslotte verwerken wij analytische gegevens over (de computer van) bezoekers van onze website, via cookies die worden geplaatst als u de website bezoekt. Via deze cookies wordt (een deel van) het IP-adres van de bezoeker opgeslagen.

Dossier

De adviseur/mediator gebruikt de persoonsgegevens die u heeft verstrekt in het kader van advies of mediation. Omdat het kan zijn dat er gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens verwerkt worden tijdens het advies of mediation traject (en dit van tevoren niet altijd duidelijk is), vragen wij u om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken. U geeft deze toestemming door de ‘overeenkomst van opdracht’ te ondertekenen, dan wel via de mail uw akkoord te geven. Als u deze toestemming niet geeft kunt u helaas geen gebruik maken van de diensten van de adviseur/mediator, omdat zij de diensten niet kan uitvoeren zonder persoonsgegevens te verwerken die relevant zijn voor het dossier.

U heeft het recht om uw toestemming weer in te trekken. De adviseur/mediator mag dan geen gegevens meer van u verwerken. De adviseur/mediator kan vanaf het moment van intrekking van de toestemming geen diensten meer voor u verrichten en zal het dossier onmiddellijk moeten sluiten.

Facturering

De betalingsgegevens die u heeft verstrekt, gebruiken wij om werkzaamheden te factureren. Deze verwerking is noodzakelijk om de overeenkomst die u met ons sluit uit te voeren.

Contact

De contactgegevens die u aan ons verstrekt gebruiken wij om contact met u op te nemen indien nodig, bijvoorbeeld om een vraag te beantwoorden. Wij verwerken deze persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang, namelijk het belang van het kunnen uitoefenen van onze werkzaamheden en het verkrijgen van nieuwe opdrachten.

Analyse website bezoekers

De gegevens die wij verzamelen over het aantal bezoekers van de website worden enkel gebruikt om statistieken bij te houden over het bezoek aan de website (bijvoorbeeld om te kunnen zien welke pagina’s het meest worden bekeken). De gegevens worden geanonimiseerd bewaard.

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Dossier

Bij bewaren het dossier en de persoonsgegevens die daarin zijn opgenomen in beginsel gedurende 5 jaar nadat het dossier is gesloten.

Administratie

Wij bewaren onze administratie, waaronder facturen en andere bescheiden waarop de persoonsgegevens van partijen vermeld zijn, gedurende een periode van 7 jaar na afloop van de het boekjaar om te kunnen voldoen aan de fiscale bewaarplicht.

Overige contactgegevens

Wij bewaren overige contactgegevens gedurende 1 jaar na het laatste contact, tenzij u eerder een verzoek bij ons indient om deze te verwijderen.

Analyse websitebezoekers

De gegevens over websitebezoekers worden 2 jaar na het bezoek aan de website bewaard, dit zijn de standaardinstellingen van Google Analytics.

Met wie delen wij uw gegevens?

Uw gegevens worden opgeslagen in een digitaal dossier en kunnen voorkomen in emails die de adviseur/mediator verstuurt of ontvangt, en worden daarmee opgeslagen (en dus verwerkt) door onze ICT provider. Verder worden de betalingsgegevens die u ten behoeve van de facturering aan de adviseur/mediator heeft verstrekt, doorgegeven aan de partij die onze financiële administratie verricht. Met deze partijen heeft de adviseur/mediator een verwerkersovereenkomst gesloten waarin minimaal eenzelfde niveau van veiligheid en vertrouwelijkheid is geregeld als u van ons mag verwachten.

Wij verstrekken uw gegevens verder niet aan derden, tenzij wij op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht worden bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek.

Hoe worden uw gegevens beveiligd?

Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. Bovendien verplichten wij onze ICT provider eveneens dergelijke passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen.

Wat zijn uw rechten?

U heeft de volgende rechten:

Voor meer informatie over deze rechten en wanneer u die kunt uitoefenen: zie artikelen 15 tot en met 20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via het aan het begin van de privacyverklaring genoemde emailadres of telefoonnummer.

Wijzigingen

Er kan soms iets veranderen in de persoonsgegevens die wij verwerken of de toepasselijke regelgeving. In dat geval kunnen wij deze privacyverklaring aanpassen. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij een melding op de website plaatsen en u per email van de wijziging op de hoogte brengen.

VoorwaardenPrivacyverklaring06 25014346info@scheidenmetbaby.nl
© Alle rechten voorbehouden.